Lausunnot

Yhdistyksen antamat lausunnot:

2023

28.2.2023 Luonnos kansalliseksi jakeluinfraohjelmaksi vuoteen 2035

20.1.2023 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi

2022

14.11.2022 E 140/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Energian hätätoimet; kaasun solidaarisuusasetus

5.10.2022 HE 171/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

30.8.2022 Luonnos tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

15.7.2022 Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

17.5.2022 Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos

21.3.2022 U 19/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metaanipäästöjen vähentämisestä energiasektorilla ja asetuksen N:o (EU) 2019/942 muuttamisesta

14.3.2022 U 17/2022 vp ja U 18/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmät eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja direktiiviksi uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

2.2.2022 Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025

2021

16.11.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta

22.10.2021 U 53/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

20.10.2021 Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) energiainvestointeja koskeva mukainen asetusluonnos

15.10.2021 Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

8.10.2021 Hallituksen esitys vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta

5.10.2021 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

15.9.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

2.9.2021 Yhdistysten kannanotto biokaasun valmisteverotuksesta ja sähköveroluokituksesta

1.9.2021 Luonnos asetukseksi energian alkuperätakuista

27.8.2021 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvistä ehdotuksista, jotka koskevat kotitalousvähennystä, autoetua sekä metsävähennystä, VM006:00/2021

7.7.2021 VN/28198/2020 Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevat HE- ja VNA-luonnokset

18.6.2021 Finnish Gas Association’s views to Hydrogen and Gas markets Decarbonisation Package

25.5.2021 HE 87/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista, asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

4.5.2021 HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

9.3.2021 U 5/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o (EU) 347/2013 kumoamisesta, asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

19.2.2021 Sektori-integraatiotyöryhmän väliraportti

19.2.2021 Fossiilittoman liikenteen tiekartta – Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

4.2.2021 Feedback to the Inception Impact Assessment on the CO₂ emission performance standards for cars and vans

4.2.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta