Lausunnot

Yhdistyksen antamat lausunnot.

2021

22.10.2021 U 53/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

20.10.2021 Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) energiainvestointeja koskeva mukainen asetusluonnos

15.10.2021 Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

8.10.2021 Hallituksen esitys vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta

5.10.2021 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

15.9.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

2.9.2021 Yhdistysten kannanotto biokaasun valmisteverotuksesta ja sähköveroluokituksesta

1.9.2021 Luonnos asetukseksi energian alkuperätakuista

27.8.2021 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö vuoden 2022 talousarvioesitykseen liittyvistä ehdotuksista, jotka koskevat kotitalousvähennystä, autoetua sekä metsävähennystä, VM006:00/2021

7.7.2021 VN/28198/2020 Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevat HE- ja VNA-luonnokset

18.6.2021 Finnish Gas Association’s views to Hydrogen and Gas markets Decarbonisation Package

25.5.2021 HE 87/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista, asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

4.5.2021 HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä, asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

9.3.2021 U 5/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o (EU) 347/2013 kumoamisesta, asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

19.2.2021 Sektori-integraatiotyöryhmän väliraportti

19.2.2021 Fossiilittoman liikenteen tiekartta – Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

4.2.2021 Feedback to the Inception Impact Assessment on the CO₂ emission performance standards for cars and vans

4.2.2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta