Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022–2025

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17669/2021

Suomen Kaasuyhdistyksen lausunto 2.2.2022

Suomen Kaasuyhdistys kiittää mahdollisuudesta kommentoida asetusluonnosta.

Taustasta ja tavoitteista

Liikenteen päästöjen vähentäminen edellyttää vaihtoehtoisten käyttövoimien merkittävää lisäämistä, ja siten koko maan kattavaa kaasuajoneuvojen tankkausinfraa sekä sähköajoneuvojen julkista latausverkkoa.

Tukiohjelmalla toimeenpannaan fossiilittoman liikenteen tiekarttaa ja Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Tukiohjelmalla edistetään sähkön, biokaasun ja uutena asiana myös vedyn käyttöä tieliikenteessä tukemalla näiden tarvitsemaa lataus- ja tankkausinfrastruktuuria.

Suomen Kaasuyhdistys allekirjoittaa tukiohjelman tavoitteet. Pidämme hyvänä, että mukaan on otettu myös vety, joka lähtee nollatasolta sekä ajoneuvojen että tankkausinfran osalta.

Tuettavat hankkeet

Asetusehdotuksen mukaan tuettavia hankkeita olisivat

1) ajoneuvojen latauspisteiden investointihanke, johon sisältyy yksi tai useampi ajoneuvojen suuritehoinen latauspiste, joka soveltuu sähkökäyttöisen henkilöauton lataamiseen siten, että kunkin latauspisteen samanaikainen tasavirtalatausteho on yli 22 kilowattia
2) paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihanke, johon sisältyy vähintään yksi sähkökäyttöisen, ajoneuvolaissa (82/2021) tarkoitetun linja-auton lataamiseen soveltuva latauspiste
3) kaasun siirto- ja jakeluverkkojen ulkopuolella sijaitsevan kiinteän kaasun tankkauspisteen investointihanke, jos kaasun tankkauspiste on ensi sijassa tarkoitettu biokaasun tai muuta kuin biologista alkuperää olevan uusiutuvan kaasumaisen liikenteen polttoaineen syöttämiseen ajoneuvoihin paineistetussa muodossa
4) kaasun siirto- ja jakeluverkkojen ulkopuolella sijaitsevan kiinteän kaasun tankkauspisteen investointihanke, jos kaasun tankkauspiste on ensi sijassa tarkoitettu biokaasun tai muuta kuin biologista alkuperää olevan uusiutuvan kaasumaisen liikenteen polttoaineen syöttämiseen ajoneuvoihin nestemäisessä muodossa
5) vedyn tankkauspisteen investointihanke, jos tankkauspiste on ensi sijassa tarkoitettu liikenteessä käytettävän uusiutuvan vedyn syöttämiseen ajoneuvoihin.

Suomen Kaasuyhdistys pitää perusteltuna, että tukiohjelmassa kaasun tankkauspisteet on jaettu paineistettuun (CBG) ja nesteytettyyn kaasuun (LBG). Tankkauspisteet palvelevat eri käyttäjäryhmiä ja ovat investoinneiltaan eri mittaluokassa. Lisäksi on hyvä, että mukaan on otettu RFNBO-polttoaineet, jotka tulevat jakeluvelvoitteen piiriin 1.1.2023.

Mielestämme olisi perusteltua myöntää investointitukea myös kaasuverkkoon liitettäville tankkausasemille/-pisteille. Jakeluvelvoite ja kysyntä ohjaavat näilläkin tankkauspisteillä puhtaamman kaasun tarjontaan ja valintaan. Jakeluvelvoite ja kysyntä ohjaavat näilläkin tankkauspisteillä vähähiilisemmän kaasun tarjontaan ja valintaan. Kaasun tankkausverkoston laajeneminen kaasuverkon piirissä eteläisessä Suomessa edistää ja nopeuttaa liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Esitämme, että siirto- ja jakeluverkkorajaukset poistetaan asetuksesta.

Hankkeille varatut määrärahat

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa on esitetty, että sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausinfran tukemiseen varataan vuosille 2022-2025 8,5 M€/vuosi ja kaasuajoneuvojen tankkausasemien tukemiseen 5 M€/vuosi. Osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa on liikenteen infratukeen varattu 13,2 miljoonaa euroa valtion vuoden 2022 talousarviossa. Määräraha on asetusluonnoksessa allokoitu seuraavasti:

• 5,0 M€ ryhmään 1 kuuluville hankkeille (suuritehoiset latauspisteet)
• 3,3 M€ ryhmään 2 kuuluville hankkeille (joukkoliikenteen latauspisteet)
• 1,7 M€ ryhmään 3 kuuluville hankkeille (CBG:n tankkauspisteet)
• 2,2 M€ ryhmään 4 kuuluville hankkeille (LBG:n tankkauspisteet)
• 1,0 M€ ryhmään 5 kuuluville hankkeille (uusiutuvan vedyn tankkauspisteet).

Jos ryhmään 2 kuuluvista hankkeista ei ole tehty tarjouksia vähintään niihin kohdistettua määrärahaa vastaavasti, siirretään käyttämättä jäävä osa ryhmään 1 kuuluville hankkeille.

Jos ryhmään 5 kuuluvista hankkeista ei ole tehty tarjouksia vähintään niihin kohdistettua määrärahaa vastaavasti, siirretään käyttämättä jäävä osa ryhmään 4 kuuluville hankkeille.

Suomen Kaasuyhdistys pitää vuodelle 2022 varatun määrärahan allokointia oikeana, ja se on linjassa fossiilittoman tiekartan kanssa. Määrärahojen siirtomahdollisuus ryhmien välillä on hyvä ja perusteltu uudistus.