Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Valtiovarainministeriölle, lausuntopyyntö 28.9.2021 hankkeesta VM024:00/2021

Suomen Kaasuyhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää seuraavat näkökohdat kaasuun liittyen:

Hyvää ja kannatettavaa esitysluonnoksessa on, että

  • kaasun jakeluverkonhaltijoille tulee mahdollisuus hakeutua verovelvollisiksi, mikä mahdollistaa kaasun toimittamisen verottomana niille jakeluverkossa oleville käyttäjille, joilla on verotonta käyttöä;
  • verottomat jakeluverkot rinnastetaan verottomaan siirtoverkkoon (veroton varasto), ja niihin sovelletaan kevennettyä menettelyä valmisteverolainsäädännön verotonta varastoa koskevien lupakäytäntöjen osalta;
  • verotaulukossa kaasun vero on esitetty myös ylemmän (eli kaupallisen) lämpöarvon mukaisena, mikä selkeyttää veron perimistä ja laskuttamista verollisen kaasun käyttäjiltä;
  • kaasun liikennekäytön veroperusteet määräytyvät edelleen lämmityspolttoaineiden veroperusteiden mukaan, ja että
  • biokaasun pientuotannon ja käytön erityispiirteet on otettu huomioon ja pientuotantoon liittyvä käyttö säilyy kokonaan verottomana.

Seuraavien asioiden osalta toivomme selkeyttämistä ja parannuksia lopulliseen hallituksen esitykseen eduskunnalle:

  • Biokaasulle tuleva vero tulee rajata hallituksen budjettiriihen päätöksen mukaisesti liikennekäyttöön luovutettavaan biokaasuun. Muun biokaasun käytön tulee säilyä verottomana, ja siihen tulee hakea valtiontukilupa. Luonnoksessa tämä budjettiriihen päätös jää epäselväksi ja vajaaksi erityisesti kaasuverkossa siirrettävän biokaasun osalta.
  • Kaasuverkkoon syötetty biokaasu tulee voida siirtää mihin tahansa pisteeseen kaasujärjestelmässä avoimen kaasumarkkinan periaatteiden ja lainsäädännön mukaisesti. Veroton siirtoverkko ja verottomat jakeluverkot antavat tähän hyvän alustan; fyysinen biokaasutase (järjestelmään syötetty ja siitä otettu biokaasu) voidaan selvittää tässä järjestelmässä kaikkia tarpeita – myös verotusta – silmällä pitäen.

Edellä kuvattujen asioiden toteuttamiseksi esitämme, että 4 b § muutetaan muotoon:

Maakaasun siirtoverkosta tai verottomasta jakeluverkosta verolliseen kulutukseen (liikennekäyttö) luovutetusta maa- ja biokaasusta on suoritettava veroa verotaulukon 1 tuoteryhmän 2 tai 2a mukaisesti. Muuhun tarkoitukseen luovutettu biokaasu on verotonta.

Sama koskee maakaasun siirtoverkkoon alun perin syötettyä maa- tai biokaasua riippumatta siitä, missä jakeluketjun vaiheessa kaasu tulee verotettavaksi.

 Verottomasta jakeluverkosta verolliseen kulutukseen luovutetusta biokaasusta suoritetaan veroa liitteen verotaulukon 1 ja 3 mukaisesti, jos voidaan osoittaa, että biokaasu on kestävää ja se on syötetty kyseiseen verottomaan jakeluverkkoon. Rekisteröityyn käyttäjään sovelletaan samoja veron määräytymisperusteita.

 Milloin verottomasta jakeluverkosta siirretään kaasua rekisteröidylle käyttäjälle, rekisteröidyn jakeluverkonhaltijan on ilmoitettava rekisteröidylle käyttäjälle verokauden aikana luovutetun kaasun koostumus verokautta seuraavan kuukauden 27 päivään mennessä.

Verolliseen jakeluverkkoon syötetystä maa- ja biokaasusta on suoritettava veroa verotaulukon 1 tuoteryhmän 2 mukaisesti.

Lisäksi esitämme muutoksia 21 §:ään seuraavasti:

Verotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on:

1) maa- ja biokaasu, joka käytetään teollisessa tuotannossa raaka-aineena tai apuaineena

taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa;

2) maa- ja biokaasu, joka käytetään energialähteenä öljynjalostusprosessissa;

3) maa- ja biokaasu, joka käytetään sähköntuotannossa ja erillisen sähköntuotannon

ylösajossa, alasajossa tai tuotantovalmiuden ylläpitämisessä, lukuun ottamatta 1 §:n 3 momentissa sekä 2 §:n 5 b kohdassa tarkoitettua sähköntuotantoa;

4) maa- ja biokaasu, joka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella;

5) kestävä biokaasu, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissamoottoreissa; ei kuitenkaan 4 b §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitettu kaasu;

6) biokaasu, jonka biokaasun pientuottaja on tuottanut ja käyttänyt tai luovuttanut toiselle käyttäjälle biokaasun käyttötarkoituksesta riippumatta ja jota ei siirretä maakaasun siirtoverkkoon tai verottomaan jakeluverkkoon, biokaasun tuottajalle taikka valmisteverotuslaissa tarkoitettuun verottomaan varastoon;

7) biokaasu, jonka biokaasun tuottaja tai pientuottaja siirtää maakaasun siirtoverkkoon, verottomaan jakeluverkkoon taikka valmisteverotuslaissa tarkoitettuun verottomaan varastoon.

Maakaasuverkonhaltija, rekisteröity jakeluverkonhaltija, biokaasun tuottaja, biokaasun pientuottaja tai valtuutettu varastonpitäjä saa luovuttaa maa- ja biokaasua verotta, jos luovutuksensaaja on rekisteröity käyttäjä tai jos maa- tai biokaasu luovutetaan käytettäväksi 1 momentin 4 kohdassa mainittuun tarkoitukseen tai jos biokaasu luovutetaan käytettäväksi 1 momentin 5 kohdassa mainittuun tarkoitukseen.

Muut näkemykset

Kaasun siirto- ja jakeluputkistojen varaan rakennettu maakaasumarkkina tarjoaa valmiin ja nopean tavan edistää biokaasun ja muiden uusiutuvien kaasujen tuotantoa ja käyttöä. Emme allekirjoita luonnoksen perusteluissa esitettyjä näkemyksiä kaasuverkon vähäisestä merkityksestä biokaasusektorin kehittymisessä nyt ja tulevaisuudessa. Kaasuverkot ovat keskeisessä roolissa, kun Euroopan energiajärjestelmää dekarbonisoidaan sähköistämisen ohella muillakin ratkaisuilla kuten P2X -teknologiaan perustuvilla uusiutuvilla kaasuilla sekä biokaasulla. Verotuksen näkökulmasta vihreä siirtymä tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon hyvissä ajoin. Kansalliset verotuslinjaukset eivät saa muodostaa estettä energia- ja kaasusektoreiden kehitykselle kohti puhtaampia ratkaisuja.