Luonnos tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä maakaasumarkkinalain ja huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Suomen Kaasuyhdistyksen lausunto 30.8.2022

Yleiset kommentit esityksiin

1.7.2022 voimaan tulleella kaasuvarastoasetuksella ((EU) 2022/1032) pyritään vastaamaan vallitsevaan kaasun toimitusvarmuuskriisiin ja kaasumarkkinoiden epävarmuuteen. EU-asetuksen sisältämä markkinaosapuoliin kohdistuva määräaikainen velvoite kaasun varastointijärjestelyiden varmistamisesta esitetään sisällytettäväksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin väliaikaisella muutoksella. Suomen Kaasuyhdistys pitää perusteltuna, että Suomen osalta velvoite sisällytetään nykyiseen varautumiskäytäntöön, ja että olemassa olevat velvoitevarastot otetaan huomioon toimijakohtaisissa velvoitteissa.

Toisena muutoksena esitetään laajennettavaksi kaasun toimitusvarmuusasetuksen ((EU) 2017/1938) mukaista suojattujen asiakkaiden määritelmää koskemaan eräitä huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä yrityksiä ja palveluita. Tämä muutos esitetään sisällytettäväksi maakaasumarkkinalakiin. Suomen Kaasuyhdistys pitää suojattujen asiakkaiden laajennuksia ja täsmennyksiä tärkeinä. Ne selkeyttävät varautumista mahdollisiin hätätilanteisiin ja yhdenmukaistavat määritelmiä Suomen ja Baltian maiden välillä.

Kolmas lakimuutosesitys koskee toimivaltaiseen viranomaisen nimeämistä. Huoltovarmuuskeskus esitetään nimettäväksi kyseiseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa laissa. Suomen Kaasuyhdistys pitää esitystä luontevana ja tarkoituksenmukaisena.

Yksityiskohtaiset kommentit lisävarastointivelvoitteesta

Koska kaasuvarastoilla ja niiden täyttöä koskevilla velvoitteilla pyritään varmistamaan koko kaasumarkkinoiden kaasun saanti tulevina talvina, on perusteltua, että myös Suomessa lisävarastointivelvoitteet ulotetaan tasapuolisesti kaikille siirtoverkkoon liittyneille kaasunkäyttäjille (ml. teollisuus) sekä kaasun vähittäismyyjille jakeluverkkojen osalta.

Perusteltua on myös se, toimijat saavat käyttää 1.11.-30.4. välisenä aikana lisävarastointivelvoitteen piiriin kuuluvaa varastoitua maakaasua sekä velvoitevarastoa, jos velvoitevarasto on vähennetty lisävarastointivelvoitteesta. Tämä vastaa kaasuvarastoasetuksen tavoitteita ja periaatteita, ja on tärkeää myös siksi, että määräaikaisesta lisävarastointivelvoitteesta tulee toimijoille merkittäviä kustannuksia, kuten esityksen taloudellisten vaikutusten arvioinnissa todetaan. Kustannusvaikutukset korostuvat entisestään nykytilanteessa, jossa kaasun hinnat ovat ennätyksellisen korkealla ja kaasun kulutus vain noin puolet niistä luvuista, joista varastointivelvoitteet lasketaan.