HE 48/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Lausunto annettu Eduskunnan talousvaliokunnalle 4.5.2021

Yleistä lakiesityksen tavoitteista jakeluvelvoitteen laajentamiseen liittyen

Suomen Kaasuyhdistys näkee, että kaasuilla (metaani, vety) on tulevaisuudessa iso rooli liikenteen kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen vähentämisessä. On hyvä, että biokaasu otetaan huomioon biopolttoaineiden liikennekäytön edistämistä koskevassa lainsäädännössä.

Jakeluvelvoitteen laajentaminen biokaasuun nähdään mahdollisuutena parantaa biokaasutoiminnan kannattavuutta, kun biokaasulle odotetaan muodostuvat lisäarvoa jakeluvelvoitteen myötä. Heikko kannattavuus on haasteena paitsi nykyisille biokaasutoimijoille myös niille, jotka harkitsevat investointeja uusin biokaasulaitoksiin.

Jakeluvelvoitteesta odotettavien hyötyjen saaminen edellyttää kuitenkin sitä, että kaasujen liikennekäyttö kasvaa. Siksi on tärkeää jatkaa kaasun tankkausinfran kehittämistä ja kaasuajoneuvojen määrän lisäämistä fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti.

Yksityiskohtia ehdotuksen sisällöstä – optio vapaaehtoisesta liittymisestä jakeluvelvoitteen alaisuuteen

Suomen biokaasusektori on vasta rakentumassa. Toimijat ovat usein sekä uusia että kooltaan varsin pieniä. Siksi on hyvä, että lakiin esitetään lisättäväksi soveltamisrajan (9 GWh/a) alle jääville jakelijoille mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen piiriin. Option myötä myös uudet ja pienemmät toimijat voivat saada liikennepolttoaineeksi jalostetulle biokaasulle korkeamman arvon.

Suomen Kaasuyhdistyksen mielestä esitetty optiomalli on hyvä; se asettaa eri kokoiset toimijat tasapuolisempaan asemaan. Lisäksi on hyvä, että liikennepolttoaineiden jakelijoilla on useampia vaihtoehtoja velvoitteensa täyttämiseen.

Biokaasun verollepano ja sen vaikutukset biokaasumarkkinaan

Biokaasun noin 1 terawattitunnin tuotannosta ja käytöstä vain pieni osa menee nykyisin liikennekäyttöön. Valtaosa biokaasusta menee muuhun käyttöön, kuten lämmön ja sähkön tuotantoon sekä teollisuuden prosesseihin. Biokaasulle olisi myös paljon lisäkysyntää ns. putkimaakaasumarkkinalla (koko noin 25 TWh), mikäli biokaasun kilpailukyky on kohdillaan.

Biokaasun mukaan ottaminen jakeluvelvoitteeseen edellyttää biokaasun verollepanoa.

Jakeluvelvoite nostaa biokaasun markkinahintaa. Vero nostaisi biokaasun hinnan niin korkeaksi, että biokaasun käyttö teollisuudessa ja lämmityksessä vaarantuu. Tämä ei edistä biokaasumarkkinan kasvua vaan vaikutukset ovat päinvastaiset.

Suomen Kaasuyhdistyksen näkemyksen mukaan biokaasun vero tulee rajata liikennebiokaasuun. Jos vero kohdistetaan laajemmin biokaasulle, heikentää se merkittävästi biokaasun kilpailukykyä ja vähentää sen kokonaiskysyntää. Biokaasumarkkinan kasvun varmistamiseksi muualla kuin liikenteessä käytettävää biokaasua tulee kohdella verotuksellisesti samoin kuin muuta bioenergiaa. Samaa periaatetta tulee soveltaa myös muille tulevaisuuden uusiutuville kaasuille.