HE 87/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista, asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto jätetty eduskunnan talousvaliokunnalle 25.5.2021

Lakiesitys kaasun osalta

Suomen Kaasuyhdistys pitää tärkeänä, että uusiutuvalle kaasulle mahdollistetaan nykyistä laajempi ja parempi pääsy markkinoille. Esitetty alkuperätakuujärjestelmä sisältää elementtejä uusituvan kaasun markkinan kasvulle ja parantaa uusiutuvan alkuperän ilmoittamisen läpinäkyvyyttä loppukäyttäjän näkökulmasta.

On hyvä, että lakiesityksen mukaisessa järjestelmässä alkuperätakuita myönnetään energiasisällön perusteella erilaisille kaasuille, kuten

  • kaasun siirtoverkkoon syötetty biokaasu
  • kaasun jakeluverkkoon syötetty biokaasu
  • off-grid biokaasu
  • raakabiokaasu
  • synteettinen metaani (esim. power to gas)
  • paineistettu biokaasu (CGB)
  • nesteytetty biokaasu (LBG)
  • vety

Kattava valikoima erilaisia kaasuja lisää alkuperätakuumarkkinan kokoa ja järjestelmän joustavuutta, kun eri kaasulaaduille myönnettyjä alkuperätakuita voidaan käyttää ristiin. Lakiesityksen mahdollistama kansainvälinen alkuperätakuukauppa EU:n jäsenvaltioiden välillä monipuolistaa osaltaan uusiutuvan kaasun markkinaa.

Biokaasusektori sisältää erityyppisiä, erikokoisia ja sijainniltaan erilaisia toimijoita. On hyvä, että lakiesityksessä on poikkeuksia kaasun alkuperän varmennusvelvoitteeseen niissä tapauksissa, joissa kaasun alkuperästä ei ole epäselvyyttä.

Biokaasumarkkinan kehitys ja biokaasun verotus

Biokaasumarkkinan ja muun uusiutuvan kaasun markkinan kehittymisen kannalta on olennaista, että uusiutuva kaasu on loppukäyttäjille kilpailukykyistä ja toiminta kaasun tuottajille kannattavaa. Kaasun tuottajilla olisi mahdollisuus saada tuloja alkuperätakuiden myynnistä. Toisaalta alkuperätakuujärjestelmään liittyminen aiheuttaa toiminnanharjoittajille kustannuksia, joiden kuitenkin katsotaan jäävän kohtuullisiksi.

Loppukäyttäjien kannalta keskeistä ovat uuden järjestelmän aiheuttamat vaikutukset uusiutuvilla energialähteillä tuotetun kaasun hintaan. Kuten lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, biokaasun hinnan muodostumisessa muilla tekijöillä, kuten verotuksella, on kuitenkin suurempi merkitys kuin alkuperätakuun hinnalla tai alkuperätakuun myöntämiseen liittyvillä hallinnollisilla kustannuksilla.

Alkuperätakuujärjestelmän käyttöönotto korvaa nykyisen biokaasusertifikaattijärjestelmän. Muutoksella on vaikutusta kaasun verotuskäytäntöihin, koska alkuperätakuu ei kelpaa verotuksessa biokaasun kulutuksen tunnistamiseen.

Suomen Kaasuyhdistys pitää tärkeänä, että nämä verotuskäytännöt ratkaistaan hyvissä ajoin ennen biokaasusertifikaattien poistumista. Lisäksi biokaasu tulee säilyttää verottomana muussa kuin liikennekäytössä, jotta biokaasun kilpailukykyä ja markkinan kasvua ei vaaranneta.