Fossiilittoman liikenteen tiekartta – Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9996/2019

Suomen Kaasuyhdistyksen lausunto (19.2.2021)

Suomen Kaasuyhdistys ry pitää Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa erinomaisena aloitteena liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Yhdistys pitää tiekarttaa ja siinä esitettyjä toimenpide-ehdotuksia kokonaisuutena kannatettavina.

Tässä lausunnossa Suomen Kaasuyhdistys ottaa kantaa tärkeimpiin biokaasun tuotantoa ja liikennekäyttöä, sekä synteettisiä polttoaineita edistäviin toimenpiteisiin.

Toimenpiteet autokannan uudistamiseen liittyen

Yhdistys pitää autokannan uudistamista välttämättömänä liikenteen päästövähennyksien saavuttamiseksi. Yhdistys pitää ennen kaikkea ajoneuvojen EU:n CO2 -päästöstandardien muutosta (tiekartan toimenpide #7) yhtenä ajankohtaisimmista toimenpiteistä kaasuajoneuvojen edistämiseksi.

Yhdistys näkee, että erityisesti maakunnissa on kysyntää kaasukäyttöisille takseille ja yksityisautoille. Kysynnän luo pitkät välimatkat, joka tekee sähköisten ajoneuvojen käytöstä hankalaa. Biokaasun paikallinen tuotanto ja melko kattava tankkausverkosto (noin 60 paineistetun kaasun asemaa tammikuussa 2021) mahdollistavat puolestaan liikkumisen puhtaalla ja paikallisella polttoaineella harvaan asutuilla alueilla, kunhan ajoneuvoja on saatavilla.

Puhtaiden julkisten hankintojen direktiivin myötä julkisella sektorilla on merkittävä tarve siirtyä sähköisten ja kaasua käyttävien ajoneuvojen käyttöön. Kaasukäyttöistä paketti- ja kuorma-autokuljetuskalustoa on jo nykyään saatavilla hyvin.

Suomen tulisi näistä syistä edistää EU:n ajoneuvojen CO2 -päästöstandardien muutosta sellaiseksi, että tieliikenneajoneuvojen sääntelyssä huomioitaisiin puhtaat kaasut polttoaineina. Tämä mahdollistaa kevyemmät kansalliset kaasuajoneuvojen tukijärjestelyt.

Suomen Kaasuyhdistys kannattaa myös muita tiekartassa ehdotettuja autokannan uudistamista edistäviä toimia (esim. romutuspalkkiokampanjat, hankintatuet). Kaasun tankkausasemaverkoston tulee laajentua samaa tahtia kuin kaasuajoneuvojen määrä lisääntyy. Näemme jakeluinfrastruktuurin tukemisen erittäin tärkeänä (toimenpide #2).

Liikenteen verotus

Suomen Kaasuyhdistys katsoo, että liikenteen verotusta tulisi uudistaa niin, että se tukee autokannan uudistamista. Uudet ajoneuvot ovat vähäpäästöisempiä kuin vanhat. Uuden auton hankintahintaa tulisi laskea kohtuullistamalla autoveroa.

Verotuksen tulisi painottua auton käyttöön, myös puhtailla käyttövoimilla toimivilla ajoneuvoilla.

Biokaasua ja synteettisiä polttoaineita edistävät toimenpiteet

Tiekartan kappaleessa 4.1 on mainittu keinoja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. Näistä nostetaan esiin biokaasun tuotannon käynnistäminen energiatuilla ja ravinnekiertokorvauksilla sekä sähköpolttoaineiden tuotannon käynnistäminen T&K&I-rahoituksella ja energiatuilla.

Kotimainen biokaasun tuotanto on hyvä keino laskea päästöjä maataloudessa ja jätteiden käsittelyssä. Lisäksi sillä voi korvata fossiilisia polttoaineita ja keinolannoitteita. Suomen Kaasuyhdistys katsoo tärkeäksi, että kansallisessa biokaasuohjelmassa mainitut toimenpiteet pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti, ja viimeistään tämän hallituskauden aikana. Biokaasusektori on kehittymässä Suomessa, ja on tärkeää, että biokaasun tuotantoa saadaan kasvatettua. Näin siitä saadaan parhaat aluetaloudelliset hyödyt, sekä maksimaaliset päästövähennykset.

Suomeen on syntymässä synteettisten polttoaineiden klusteri. Kotimaisella teollisuudella on käynnissä useita hankkeita vedyn ja siitä jatkojalostettavien puhtaiden polttoaineiden tuotannon aloittamiseksi. Puhtaiden synteettisten kaasujen kotimaista kysyntää edistävät T&K&I-toimenpiteet mahdollistavat, että suomalainen teollisuus on vetyalalla edelläkävijä ja puhtaiden ratkaisuiden tarjoaja. On tästä syystä suositeltavaa kohdistaa julkista rahoitusta synteettisten puhtaiden polttoaineiden T&K&I-toimintaan.

Yhteenveto

Suomen Kaasuyhdistys katsoo, että Fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitellyt toimet vähentävät liikenteen päästöjä.

Suomen Kaasuyhdistys pitää tiekartassa esitettyjä toimia tervetulleina. Pidämme liikennebiokaasun edistämisessä CO2 -päästöstandardien uusimista, tankkausinfran kehittämistä ja veroratkaisuja keskeisimpinä toimenpiteinä.