Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Suomen Kaasuyhdistyksen lausunto 15.7.2022

Tavoitteista

Esityksen tavoitteena on varmistaa ennakoitava ja EU-oikeudellisesti hyväksyttävä tapa edistää kestävän lämmitysbiokaasun tuotantoa ja käyttöä. Esityksen tavoitteena on myös yhteensovittaa sähköpolttoaineita koskeva energiaverotus jakeluvelvoitteen kanssa ja samalla selventää, mitä verotasoa niihin sovelletaan.

Suomen Kaasuyhdistys pitää esityksen tavoitteita tärkeinä. EU:n yhteisenä tavoitteena on lisätä uusiutuvien kaasujen osuutta kaasujärjestelmässä. Verotusratkaisujen tulee tukea tätä kehitystä, ja niiden tulee olla selkeitä, ennakoitavia ja pitkäjänteisiä, jotta tarvittavia investointeja voidaan toteuttaa.

Nykytilanteesta ja ehdotuksista – biokaasu

Suomessa biokaasu on ollut verotonta vuoden 2022 alkuun, vaikka se on ollut energiaverodirektiivin mukaisesti veronalainen tuote sekä lämmitys- että liikennepolttoaineena. Vuoden 2022 alusta liikennebiokaasulle asetettiin valmistevero, ja kestävän lämmitysbiokaasun verottomuutta jatkettiin. Verottomuus edellyttää valtiontukiluvan hakemista.

Esityksen nykytilan arvioinnissa tuodaan esille valtiontukilupaan liittyviä epävarmuuksia:

  • tuen tarpeellisuus; onko biokaasu jo nyt kilpailukykyinen, syntyykö ylikompensaatiota ja miten tätä seurataan
  • tuen oikeasuhtaisuus ja sen varmistaminen; tuensaajien kanssa tehtävät ympäristönsuojelusopimukset ja niiden toteutumisen valvonta
  • aikaisempi biokaasun verottomuus, jolle ei ole ollut valtiontukilupaa; sen ilmoittaminen ja mahdollinen riski laittoman valtiontuen takaisinperinnästä

Lisäksi arvioinnissa tuodaan esille, että valtiontukimenettelystä aiheutuisi toimijoille uusia hallinnollisia velvoitteita ja ympäristönsuojeluun liittyviä lisävelvoitteita.

Esityksessä ehdotetaan, että kestävän lämmitysbiokaasun verotukea pienennettäisiin siten, että täyden verottomuuden sijasta siitä kannettaisiin energiaverodirektiivin vähimmäisverotason mukainen (1,20 euroa/MWh) valmistevero. Lisäksi kestävästä lämmitysbiokaasusta kannettaisiin huoltovarmuusmaksu.

Biokaasun pientuottajan itse tuottama ja liikenne-, työkone- ja lämmityskäytössä käyttämä biokaasu olisi verotonta. Samoin verotonta olisi pientuottajan esimerkiksi naapurilleen luovuttama biokaasu.

Suomen Kaasuyhdistys kannattaa kestävälle biokaasulle asetettavaa EU:n vähimmäisverotason mukaista valmisteveroa, jos tällä ratkaisulla vältetään edellä mainitut epävarmuudet kestävän lämmitysbiokaasun verotuen EU-oikeudellisesta hyväksyttävyydestä sekä hallinnolliset toimenpiteet liittyen valtiontukilupakriteerien täyttämiseen.

Veroratkaisun vakaus on tärkeää. Biokaasutoimijoiden tulee saada riittävä varmuus, että EU:n vähimmäisverotason soveltaminen lämmitysbiokaasuun on pitkäkestoista. Sama varmuus on tärkeää myös sähköpolttoaineiden tuottajille ja käyttäjille.

Nykytilanteesta ja ehdotuksista – sähköpolttoaineet

Arvioinnissa todetaan, että ensimmäisenä sähköpolttoaineista (power to x-tuotanto) markkinoille on todennäköisimmin tulossa sähkömetaani, jota voitaisiin käyttää maa- ja biokaasun tavoin hyödyntäen olemassa olevaa kaasuinfrastruktuuria. Sähkömetaania voitaisiin jakaa kaasun tankkausasemilla. Sähkömetaanin jakelu kulutukseen alkaa kuitenkin aikaisintaan vuosina 2024–2026.

Suomen Kaasuyhdistyksellä on samansuuntainen käsitys sähköpolttoaineista. Toisaalta on otettava huomioon, että sähköpolttoaineet (RFNBO-polttoaineet) tulevat liikenteen jakeluvelvoitteen piiriin jo 1.1.2023.

Esityksessä ehdotetaan, että sähköverolain ja polttoaineverolain korvaavuusperiaatetta koskevia säännöksiä tarkennettaisiin sen selkeyttämiseksi, mitä verotasoa sähköpolttoaineisiin sovelletaan. Muiden energiatuotteiden tavoin vero muodostuisi sähköpolttoaineen ominaisuuksien perusteella energiasisältö- ja hiilidioksidiverosta sekä huoltovarmuusmaksusta. Kestävyyslain 4 §:n 16 kohdassa tarkoitettuja uusiutuvia sähköpolttoaineita, jotka täyttävät mainitun lain kestävyyskriteerit, verotettaisiin vastaavaan energiatuotteeseen sovellettavan T-luokan biopolttoaineiden mukaisen verotason mukaan. Sellaisiin sähköpolttoaineisiin, jotka eivät täytä kestävyyslain kestävyyskriteereitä, sovellettaisiin vastaavan fossiilisen polttoaineen verotasoa liikenne-, lämmitys- ja työkonekäytössä.

Suomen Kaasuyhdistys pitää selkeytyksiä tärkeinä. Toimijoilla tulee olla etukäteen tiedossa uusien polttoaineiden verotusmenettelyt ja verotasot sekä luottamus niiden ajallisesta kestosta. Verotusjärjestelmän tulee tukea uusien polttoaineiden vähäpäästöisyyttä.