Luonnos asetukseksi energian alkuperätakuista

Suomen Kaasuyhdistyksen lausunto 1.9.2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18748/2021

Eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys laiksi energian alkuperätakuista (HE 87/2021 vp) laajentaa alkuperätakuujärjestelmää koskevan sääntelyn sähkön lisäksi kaasuun ja vetyyn sekä lämpöön ja jäähdytykseen. Lausunnolla olevassa valtioneuvoston asetuksessa annetaan tarkentavaa sääntelyä alkuperätakuiden ja todentamistodistusten sisältämistä tiedoista.

Laajennetussa alkuperätakuujärjestelmässä alkuperätakuita myönnettäisiin kaikelle uusiutuvan kaasun tuotannolle sekä uusiutuvan vedyn tuotannolle. Näin ollen alkuperätakuita myönnettäisiin erilaisille ja erilaatuisille kaasuille kaasuverkon piirissä ja sen ulkopuolella. Lisäksi alkuperätakuumarkkina kattaa koko Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen, koska maiden on tunnustettava toisen valtion myöntämä alkuperätakuu.

Jotta toimijoille taataan tasapuolinen kilpailuasema ja varmistetaan, että markkinoilla liikkuu vain luotettavia ja todenperäisiä alkuperätakuita, tulisi arviointilaitoksilla olla yhtenäiset ohjeet ja menettelytavat energiantuotantolaitosten todentamiseen, erityisesti määrä- ja laatumittauksiin liittyen (asetusehdotuksen 7 §). Siksi pidämme tärkeänä, että eurooppalaisen standardin EN 16325 Guarantees of Origin related to energy päivitys saataisiin valmiiksi niin, että sitä voitaisiin käyttää yhteisenä ja yleiseurooppalaisena ohjeena sähkön ohella myös kaasun ja vedyn sekä lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuiden todentamisessa sekä arviointilaitosten valvonnassa.