U 53/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

Lausunto lähetetty eduskunnan talousvaliokunnalle 22.10.2021

Suomen Kaasuyhdistys kiittää lausuntopyynnöstä.

Suomen Kaasuyhdistyksen mielestä U-kirjelmään laaditussa valtioneuvoston kannassa kuvataan hyvin liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin tarvetta ja haasteita.

Suomen Kaasuyhdistys yhtyy valtioneuvoston kantaan, jossa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusehdotusta pidetään tarpeellisena toimena, ja että EU:ssa asetetaan yhteiset ja kunnianhimoiset tavoitteet vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurille.

Yhdymme myös näkemykseen, jossa toivotaan jäsenmaakohtaisia joustomahdollisuuksia sekä vedyn tankkaus- että sähkön latausinfrastruktuurin kohdalla. On tärkeää, että tavoitteet rakennettavan infran osalta suhtautuvat kysyntään, ja että tarvittava jakeluverkosto syntyy logistiikka- ja kuljetusketjujen kannalta keskeisiin ja tarpeellisiin paikkoihin.

Kaasun jakeluinfrastruktuurin osalta U-kirjelmässä on hyvin kuvattu saman infran soveltuminen sekä maakaasun että biokaasun jakeluun. Kaasu nähdään potentiaalisena vaihtoehtoisena käyttövoimana erityisesti raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä.

Olemme samaa mieltä siitä, että biokaasun liikennekäytön näkökulmasta riittävän kattavan kaasun jakeluverkoston rakentuminen on tärkeää vielä nykyisen vuosikymmenen aikana.