U 19/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metaanipäästöjen vähentämisestä energiasektorilla ja asetuksen N:o (EU) 2019/942 muuttamisesta

Asiantuntijalausunto eduskunnan talousvaliokunnalle 21.3.2022

Energiasektorin metaanipäästöt

Maailman metaanipäästöistä noin 60 % aiheutuu ihmisten toiminnoista. Näistä maatalouden osuus on noin 50 %, fossiilisten polttoaineiden tuotannon ja käytön osuus noin 25 % ja jätesektorin noin 25 %.

Energiasektorin metaanipäästöistä 40 % tulee kiinteistä polttoaineista, 31 % poltosta ja 29 % öljyn ja kaasun tuotannosta ja siirrosta.

EU:n metaanipäästöistä 19 % on energiasektorilta, ja ne ovat vähentyneet puoleen 1990-luvun tasolta.

Kaasusektorilla metaanipäästöt ja -vuodot pyritään pitämään mahdollisimman pieninä monestakin eri syystä:
– turvallisuuden varmistamiseksi
– ilmastovaikutusten minimoimiseksi
– taloudellisista syistä (metaani on kaasutoimijoille ja käyttäjille kaupallinen tuote).

Suomen metaanipäästöistä energiasektori vastaa noin 5 %. Öljyn ja kaasun käytöstä johtuva osuus on alle 1 %. Suomen maakaasuverkosta ei aiheudu merkittäviä metaanipäästöjä.

Valtioneuvoston kanta

Suomen Kaasuyhdistyksen mielestä valtioneuvoston U-kirjelmässä on kuvattu selkeästi metaaniasetuksen taustat. Valtioneuvoston kanta on myös hyvin muotoiltu, ja siinä on nostettu esille keskeisimmät näkökulmat Suomen osalta. Metaaniasetuksella toteutetaan osaltaan ilmastosopimusten ja -tavoitteiden mukaisia päästövähennystoimia.