Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

 Lausunto jätetty lausuntopalvelu.fi kautta 4.2.2021.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8757/2019

Lakiesityksen tavoitteista – jakeluvelvoitteen laajentaminen

Lakiesityksillä pannaan täytäntöön RED II:n liikennettä koskevaa sääntelyä sisällyttämällä uusia polttoaineita jakeluvelvoitejärjestelmään. Jakeluvelvoitteen soveltamisalaa laajennetaan biokaasuun ja muuta kuin biologiasta alkuperää oleviin uusiutuviin nestemäisiin ja kaasumaisiin liikenteen polttoaineisiin.

Tavoitteena on, että jakeluvelvoitejärjestelmä toimii kustannustehokkaana ja hallinnollisesti kevyenä tapana liikenteen päästöjen vähentämisessä.

Suomen Kaasuyhdistys näkee, että kaasulla (metaanilla) on iso rooli liikenteen kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjen vähentämisessä.  Siksikin on hyvä, että biokaasu otetaan huomioon biopolttoaineiden liikennekäytön edistämistä koskevassa lainsäädännössä.

Jakeluvelvoitteen laajentaminen biokaasuun tarjoaa kaikille liikennepolttoaineiden jakelijoille mahdollisuuden hyödyntää biokaasua velvoitteensa täyttämiseen. Biokaasun jakelijat voivat näin saada velvoiteprosentin ylittävälle biokaasulle lisäarvoa täyttämällä toisen jakelijan velvoitetta korvausta vastaan. Tämä ns. tikettiarvo voisi tehtyjen arvioiden mukaan jopa kaksinkertaistaa biokaasun arvon, millä olisi merkittävä vaikutus biokaasuhankkeiden kannattavuudelle.

Hyötyjen saaminen edellyttää kuitenkin sitä, että kaasujen liikennekäyttö kasvaa. Siksi on tärkeä jatkaa kaasun tankkausinfran kehittämistä ja sen tukemista. Myös kaasuajoneuvojen määrän lisäämistä tulee edistää fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti sekä korjaamalla EU:n ajoneuvoja koskevaa päästölaskentaregulaatiota kaikkia puhtaita liikenteen polttoaineita edistäväksi.

Optio vapaaehtoisesta liittymisestä jakeluvelvoitteen piiriin

Suomen biokaasusektori on vasta rakentumassa. Toimijat ovat usein sekä uusia että kooltaan varsin pieniä. Siksi on hyvä, että lakiin esitetään lisättäväksi soveltamisrajan (9 GWh/a) alle jääville jakelijoille mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Tämä optio on tärkeää, jotta myös uudet ja pienemmät toimijat saavat liikennepolttoaineeksi jalostetulle biokaasulle korkeamman arvon tehdyn taustaselvityksen mukaisesti.

Suomen Kaasuyhdistyksen mielestä esitetty optiomalli on hyvä, ja se nopeuttaa biokaasusektorin ja kaasun liikennekäytön kasvua. Lisäksi on hyvä, että liikennepolttoaineiden jakelijoilla on vaihtoehtoja velvoitteensa täyttämiseen. Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon tarvittavien investointien näkökulmasta on tärkeää, että tikettimarkkinasta muodostuu mahdollisimman likvidi ja ennustettava.

Biokaasun verollepano ja sen vaikutukset biokaasumarkkinaan

Biokaasun noin 1 terawattitunnin tuotannosta ja käytöstä vain pieni osa menee nykyisin liikennekäyttöön. Valtaosa biokaasusta menee muuhun käyttöön, kuten lämmön ja sähkön tuotantoon sekä teollisuuden prosesseihin. Putkimaakaasun käyttö on noin 25 terawattituntia. Biokaasulle on kysyntää myös tällä olemassa olevalla markkinalla, mikäli sen kilpailukyky on kohdillaan.

Biokaasun mukaan ottaminen jakeluvelvoitteeseen edellyttää biokaasun verollepanoa. Tehdyssä taustaselvityksessä ja kansallisessa biokaasuohjelmassa biokaasun veroksi on kaavailtu lämmityspolttoaineiden mukaista energiasisältöveroa. Vuoden 2021 alusta kyseinen vero on 10,33 euroa megawattitunnilta.

Jakeluvelvoite nostaa biokaasun markkinahintaa. Vero nostaisi biokaasun hinnan niin korkeaksi, ettei biokaasun käyttö teollisuudessa eikä lämmityksessä ole enää taloudellisesti mahdollista. Tämä ei edistä biokaasumarkkinan kasvua vaan vaikutukset ovat päinvastaiset.

Näitä taloudellista vaikutuksia biokaasun käyttöön teollisuudessa ja lämmityskäytössä ei ole hallituksen esityksessä eikä sen taustaraporteissa arvioitu, vaikka kansallisen biokaasuohjelman mukaan biometaanin veron ja jakeluvelvoitteen yhteysvaikutukset olisi pitänyt selvittää.

Suomen Kaasuyhdistyksen näkemyksen mukaan biokaasun vero tulee rajata liikennebiokaasuun. Jos vero kohdistetaan laajemmin biokaasulle, heikentää se merkittävästi biokaasun kilpailukykyä ja vähentää sen kokonaiskysyntää. Muualla kuin liikenteessä käytettävän biokaasun verottomuutta tulee jatkaa, ja siitä on laadittava valtiontuki-ilmoitus EU:n komissiolle. Samaa periaatetta tulisi soveltaa myös muille uusiutuville kaasuille; vero vain jakeluvelvoitteen piirissä olevalle liikenteessä käytettävälle kaasulle.

Esitetyt lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021. Avoinna olevien verokysymysten vuoksi lakia on tarkoitus soveltaa biokaasun osalta 1.1.2022 alkaen. Suomen Kaasuyhdistys pitää erittäin tärkeänä, että biokaasun veroratkaisut ja verotuskäytännöt (mm. biokaasusertifikaatit/alkuperätakuu, lämpöarvokysymys) ovat selvillä riittävän hyvissä ajoin ennen suunniteltua lain soveltamista.

Yhteenveto

Suomen Kaasuyhdistys katsoo, että lakiesityksillä edistetään liikennebiokaasun käyttöä ja sitä kautta vähennetään liikenteen päästöjä. Päästöhyötyjen saaminen edellyttää, että kaasujen liikennekäyttöä edistetään johdonmukaisesti erityisesti tankkausinfran ja kaasuajoneuvokannan laajentamiseksi.

Jakeluvelvoite parantaa biokaasuhankkeiden kannattavuutta. On tärkeää, että myös pienemmät toimijat pääsevät halutessaan jakeluvelvoitteen piiriin. Biokaasun kokonaiskysynnän varmistamiseksi jakeluvelvoitteen edellyttämä valmistevero tulee rajata liikennebiokaasuun; muuhun tarkoitukseen käytettävää biokaasua tulee verotuksellisesti kohdella kuten muuta bioenergiaa.