Luonnos valtioneuvoston asetukseksi tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14150/2021

Lausunto jätetty lausuntopalvelu.fi kautta 20.10.2021

Kommentteja lakiluonnoksen yksityiskohtiin

Suomen Kaasuyhdistys kiittää mahdollisuudesta kommentoida luonnosta.

Pidämme asetusluonnosta hyvänä kokonaisuutena, joka tukee Suomen ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita. Soveltuviksi kohteiksi tuelle on määritelty pykälän 5 momentissa 2 vähähiilisen vedyn tuotantoon ja varastointiin liittyvät hankkeet, ja momentissa 3 vähähiilisen kaasun siirtoon ja jakeluun sekä näihin liittyviin älykkäisiin ratkaisuihin liittyvät energiainfrastruktuurihankkeet.

Suomen Kaasuyhdistys ehdottaa, että tukea voisivat saada myös hankkeet, joiden lopputuote on vähähiilisestä vedystä valmistetut johdannaiset polttoaineet (kuten synteettinen metaani, metanoli, ammoniakki ja vastaavat). Puhtaalle vedylle käyttökohteita on toistaiseksi vain rajoitetusti. Sen sijaan johdannaisia polttoaineita voidaan käyttää jo tietyissä olemassa olevissa käyttökohteissa, kuten laivojen moottoreissa, teollisten prosessien energianlähteenä tai raaka-aineena. Vedystä jalostettujen polttoaineiden käyttöönotto olemassa olevissa käyttökohteissa loisi merkittävää kysyntää vähähiiliselle vedylle tukiohjelman voimassaoloaikana vuosina 2022-2026. Teollisuuden ja meriliikenteen puhtaan energian tarpeet kiihdyttäisivät vähähiilisen vedyn tuotannon skaalautumista ja markkinaehtoistumista.

Suomen Kaasuyhdistys pitää tärkeänä, että sekä energiainvestoinneissa että energiainfrastruktuurihankkeissa on huomioitu käyttöhenkilökunnan koulutus (11 § kohta 6). Uusilla teknologioilla ei välttämättä ole vakiintuneita käytäntöjä, ja niissä saatetaan käsitellä laitteita tai aineita, joiden käsittelyssä esiintyy ennestään tuntemattomia riskejä.

Lopuksi

Suomen Kaasuyhdistys pitää lakiluonnoksessa esitettyjä tavoitteita tärkeinä. Suomen Kaasuyhdistys katsoo, että vihreän siirtymän tavoitteet vaativat lisäkannusteita toteutuakseen, ja oikeilla sekä oikea-aikaisilla panostuksilla Suomi voi olla teknologinen edelläkävijä ratkaisujen kehityksessä. Aiemmat kokemukset uusista energiateknologioista ovat osoittaneet, että uudet energiateknologiat ja energiainfrastruktuuri-investoinnit syntyvät markkinaehtoisesti liian hitaasti, jotta voitaisiin saavuttaa kunnianhimoiset päästötavoitteet vuodelle 2035. Aiemmat kokemukset ovat myös osoittaneet, että kunhan puhdas teknologia on saatu julkisilla kannusteilla alulle, se muuttuu markkinaehtoiseksi vallitsevaksi teknologiaksi, joka syrjäyttää fossiilisia tuontipoltto- ja raaka-aineita.

Suomen Kaasuyhdistyksen näkemys on, että aika on oikea julkisille panostuksille vihreään siirtymään ja vetytalouteen. Erityisesti kannattaa huomioida teknologiat, joita on lähitulevaisuudessa saatavilla kotimaisilta toimijoilta. Vapailla markkinoilla toimivat yritykset tunnistavat ja keksivät ratkaisuja kustannustehokkaimmin, ja on siksi suotavaa tehdä tukien kohdennus mahdollisimman teknologianeutraalisti.

Lisäksi on tärkeää, että Suomesta löytyy osaamista koko ketjulle; teknologian kehittämiselle, infran rakentamiselle ja uusien energiamuotojen käyttämiselle.