Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/491/2021

Suomen Kaasuyhdistyksen lausunto 15.9.2021

Esityksessä ehdotetaan sähkö- ja maakaasuverkkomaksujen korottamista vastaamaan Energiaviraston kasvavaa työmäärää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnassa.

Verkkomaksujen korotuksia perustellaan sääntelyn lisääntymisellä.

Sähkön osalta viitataan erityisesti EU:n sähkömarkkinadirektiivin täytäntöönpanoon ja sähkömarkkinalakiin tehtyihin muutoksiin. Näiden aiheuttama lisätyö ja siitä aiheutuvat kustannukset on myös kuvattu ja arvioitu tarkasti kaavalla 80 000 euroa per henkilötyövuosi.

Maakaasun osalta verkkomaksujen korotuksia on perusteltu vain lyhyesti ja ylimalkaisesti mainitsemalla, että ”Maakaasumarkkinoiden lisätehtävät, jotka kohdistuvat erityisesti verkkotoiminnan valvontaan, aiheuttavat yhden henkilötyövuoden lisätarpeen”.

Maakaasun jakeluverkonhaltijan maakaasuverkkomaksua ja sähkön jakeluverkonhaltijan sähköverkkomaksua esitetään korotettavaksi identtisesti 1,3 promillesta 1,6 promilleen verkkotoiminnan myyntituotoista.

Maakaasun järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan maakaasuverkkomaksua esitetään korotettavaksi 170 000 eurosta 300 000 euroon.

Suomen Kaasuyhdistyksen mielestä esitetyt maakaasuverkkomaksujen korotukset ovat ristiriidassa lyhyen perustelun (lisätarve yksi henkilötyövuosi) kanssa.

Jos maakaasun verkkotoiminnan valvonta on lisääntynyt ja tarve lisäresursseille on ilmeinen, tulisi asia kuvata ja perustella tarkemmin esimerkiksi viittaamalla 1.1.2018 voimaan tulleeseen maakaasumarkkinalakiin (587/2017) ja sen nojalla Energiavirastolle annettuihin valvontatehtäviin.

Edellä mainitun lain perusteella Suomen kaasumarkkinat avattiin kilpailulle 1.1.2020 alkaen. Tehokkaasti toimivalla valvonnalla voidaan edistää kansallisia ja alueellisia kaasumarkkinoita. Jos esitetyt maakaasun verkkomaksujen korotukset tehdään, tulee niillä saatavat lisäresurssit kohdistaa tämän maakaasumarkkinoiden valvonnalle määritellyn tavoitteen toteuttamiseen (laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta 590/2013)