Sijainti >>Suomen Kaasuyhdistyksen rooli ja tehtävät

Suomen Kaasuyhdistyksen rooli ja tehtävät


Suomen Kaasuyhdistys on kaasualan edunvalvoja ja asiantuntija.

Toiminnallaan yhdistys kehittää Suomen kaasualaa suuntaan, jossa maakaasua, biokaasua ja niihin rinnastettavia energiakaasuja toisiaan tukien ja täydentäen hyödynnetään monipuolisesti ja maantieteellisesti laajasti, ja jossa tarvittavia kaasualan laitteita tai palveluita on kattavasti saatavilla.

Toiminnallaan yhdistys edistää energian tehokasta käyttöä ja kuljettamista sekä puhdasta ympäristöä.

Toiminta-alueet ja painopisteet

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys

  • osallistuu ja vaikuttaa kaasu- ja energia-asioiden käsittelyyn kansallisella ja Euroopan unionin tasolla
  • järjestää kaasualan koulutusta ja tilaisuuksia
  • harjoittaa julkaisutoimintaa, osallistuu alan tiedottamiseen, markkinointiin ja imagon kehittämiseen
  • toimii tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä energia-alan muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa
  • tukee kaasualaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä
  • osallistuu kaasun siirtoa, jakelua ja käyttöä koskevien teknisten sekä turvallisuusasioiden käsittelyyn ja valmisteluun sekä standardisointiin
  • osallistuu kaasun huoltovarmuuskysymysten käsittelyyn
  • kerää ja julkaisee kaasualan tilastoja
  • osallistuu energia- ja kaasualan kansainväliseen yhteistyöhön ja välittää sieltä saatavaa tietoa jäsenilleen.